Brugge circulaire stad

Brugge Circulaire Stad

Brugge onderneemt klimaatvriendelijk en circulair

Circulaire economie is een van de pijlers van het Brugse klimaatplan BruggeNaarMorgen. Samen met stakeholders en de Stad definieerden we een globale visie voor Brugge Circulair 2030

Stad Brugge creëert een context waardoor circulair handelen een automatisme wordt, van ontwerp tot hergebruik, van bij de opleiding tot in elk bedrijf. Zo komt elke Bruggeling in aanraking met circulaire initiatieven. Door deze circulaire transitie wil Brugge emissies verlagen, efficiënter omgaan met grondstoffen, de lokale circulaire bedrijvigheid, sociale cohesie en tewerkstelling bevorderen.

Samen met partners inspireert, activeert en faciliteert de Stad Brugge burgers, ondernemers, bezoekers en andere overheden om ook maximaal in te zetten op circulariteit.

Beloftevolle waardeketens zijn daarbij bouw, voeding en organische reststromen, consumptiegoederen (waaronder meubelen, textiel, fietsen en elektrische apparatuur), (residentiële) gezondheidszorg en de gastvrijheidssector. Brugge wordt ook pionier in circulair erfgoed.  

Brugge streeft een integrale en meetbare aanpak na en zet hiervoor lokale hefbomen in zodat het circulaire potentieel optimaal benut wordt: technologische ontwikkeling en kennisdeling via de onderzoeks- en onderwijsinstellingen, logistieke afhandeling en benutten van reststromen via de afval- en materiaalverwerkers en de haven, opschaling en samenwerkingen via de regionale rol die Brugge heeft.

10 prioritaire acties uit de visienota Brugge Circulaire Stad

Deel uitmaken van Circular Hub Brugge? Een idee of een vraag voor ons?

Deze website kwam tot stand met steun van het het Europees Sociaal Fonds
Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en beter jobs voor meer mensen. 
Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-vlaanderen.be